bitvotepool
bitvote
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
1Fiyg9P7rTMHY5GHVLxXy7AQGJLrXHcYAk 1 0 100% 0.2621 KH
18aabEWSiZGNX7saabUPWg2C1QJr4raGwV 0 0 100% 0.1311 KH
16hu7tm4dbsCzx3aJMaZBykXuwfz8xgtbv 0 0 100% 0.1966 KH
1Ek6nchrDDv6iHHPjfKrYWot3ziTVoe4rC 0 0 100% 0.0218 KH
15Au6zj5eCiJJPRCDvgwrQfMajRmE41ZgF 0 0 100% 0.0218 KH